مبانی معرفت شناختی سویین برن در برهان تجربه دینی
55 بازدید
محل نشر: فلسفه و کلام » اندیشه نوین دینی » پاییز 1391 - سال هشتم، شماره 30
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از محورهای مهم در بحث تجربه دینی، موضوع واقع نمایی و ارزش معرفتی آن است. سویین برن، فیلسوف دین خداباور، از کسانی است که در آثار مهم خود ازجمله کتاب وجود خدا ضمن تبیین برهان تجربه دینی و دفاع از آن، برای اثبات واقع نمایی تجربه دینی و ارزش معرفتی آن دو اصل «آسان باوری» و «گواهی» را مطرح کرده است و آنها را «اصول عام عقلانیت» می داند که هم در تجارب دینی و هم در تجارب حسی قابل اعمال است. این پژوهش درصدد تبیین این اصول و ارزیابی آنهاست. واژگان کلیدی: تجربه دینی، اصل آسان باوری، اصل گواهی، سویین برن، مبانی معرفت شناختی
آدرس اینترنتی